top of page
  • aliboratav

Mavi Kart, DAU ve teknelerin gri-siyah su atıklarının yönetimi ile ilgili yasal çerçeve metinleri - Türkiye, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği

 

1-       ÇEVRE KANUNU (1) (2)

Kanun Numarası : 2872

Kabul Tarihi : 9/8/1983

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499

-          20’inci madde G bendi: Sıvı atık bildirim zorunluluğu (2016 için cezası 12.267 TL)

-          20’inci madde I bendi: Denizi atıklarınla kirletemezsin. (cezası, bir gemi için 2016’da 24.000 TL ve gros ton başına 10 TL’dir. bir konut için ise 2016’da 1221 Tl)

 

2-      Deniz turizmi yönetmeliği

24/07/2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

-          Gerçek ve tüzel kişilere ait özel ve ticari yatlar (maksimum yolcu sayısı 12, tuvaleti olmalıdır.

-          12 üstü yatak kapasitesine sahip yat tipi tekneler ve kabotaj hattında sefer yapan yat tipinde inşa edilmiş 36 yolcuya kadar tekneler de bu kategoride değerlendirilir.

-          günübirlik gezi tekneleri, dalış tekneleri

-          Yat limanları ve diğer tesisler sıvı atıkların toplandığı ve bertaraf edildiği ünitelere sahip olmalıdır.

3-      GEMİLERİN TEKNİK YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 17.11.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27409

Gemi: tonilatosu ne olursa olsun kürek dışı tahrik sistemine sahip her araç, ticari yat dahil. Yolcu gemisi 12’den fazla yolcu taşıyan demektir.

8 metreden küçük gemiler seyyar pis su tankı ile donatılabilir.

Ek-24 günlük kişi başına sıvı atık

gri su: 24 metre üstü yatlar için 10 Lt lavabo + 20 Lt banyo (24 metre altı yatlar 5+10 Lt)

siyah su 24 metre üstü: el pompası 14, elektrikli 21, konvansiyonel 30 Lt

siyah su 24 metre altı: el pompası 9, elektrikli 14, konvansiyonel 20 Lt

 

4-      GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

26/12/2004 tarih ve 25682 sayılı Resmi Gazete

Uluslararası dayanak: MARPOL 73/78, EC 2000/59

Gemi: Kullanma amacı ne olursa olsun, denizde ve iç sularda kürekten başka bir aygıtla yola çıkabilen, tüm deniz araçları, hava yastıklı tekneler, hidrofil botlar, platformlar ve denizaltılar gibi her türlü yapı ve tipteki tekne.

-       Deniz kirliliğini önlemek amacıyla gemilerden kaynaklanan atıkları çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve/veya dolaylı olarak deniz ortamına bırakmak yasaktır.

n  Muafiyet: faaliyetleri nedeni ile bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasının imkânsız veya gereksiz olduğunu düşünen liman yöneticileri, Bakanlığa yazılı olarak başvurarak muafiyet isteğinde bulunabilir.

 

5-      GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/491 - 19.8.1993 / 4703 - 29.6.2001. Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Nisan 2002 - Sayı: 24714

 

2006 revizyonu ile

Gezi Teknesi: Teknenin kiralanarak veya gezi tekneciliği eğitiminde kullanılıyor olması, teknenin bu Yönetmeliğin kapsamına girmesini engellememek üzere, boyu 2,5 metreden 24 metreye kadar olan, tahrik sistemlerine bakılmaksızın spor ve eğlence amaçlı, herhangi bir tipteki tekne.

EK-1

    5.8. Boşaltmayı önleme ve atıkları kıyıdaki tesise boşaltma donanımı

Tekne, kirletici maddelerin (yağ, yakıt ve benzeri) tekneden dışarıya rasgele boşalmasınıönleyecek şekilde inşa edilecektir.

Tuvaleti bulunan teknelerde:

a) Depolama tankı veya

b) Depolama tanklarının yerleştirilmesi için imkân bulunacaktır.

Kalıcı depolama tankı bulunan teknelerde, tekne boşaltma boru hattını, atık alma tesisine bağlamak için standart boyutta boşaltma bağlantısı bulunacaktır. Ayrıca, insan atıklarını boşaltan borular, kapalı durumda mühürlenebilir vanalarla donatılmalıdır.

 

6-      ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 02.03.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26804

 Özel Tekne: Ticari amaç olmaksızın münhasıran gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan, ulusal standarda göre ölçüldüğünde boyu (LH) 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, mülkiyeti gerçek kişilere veya faaliyet konusu su sporları olan dernek veya vakıflara ait tekneler ile bu şartlardan bir veya birkaçını haiz olmamakla birlikte, bağlama kütüğüne kayıtlı olup özel tekne ruhsatnamesi almış olan tekneler.

 

ÖZEL TEKNELERİN KAYDI, BELGELENDİRİLMESİ VE TEÇHİZAT DONATIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ

25/04/2008 tarih ve 14310 sayılı Resmi Gazete

EK-4

1.       Pis Su Tankı; tuvaleti olan teknelerde bulunacak, kişi başına günde en az 2 litre x 2 günlük birikime uygun hacimde olacaktır.

2.       Pis Su Güverte Boşaltma Flanşı; pis su tankı olan bütün teknelerde bulunacaktır.

3.       Denize Çöp Atılmasının Yasak Olduğunu Belirten Levha; MARPOL uyarınca boyu 12 metreyi aşan bütün teknelerde bulunacak, herkesin göreceği bir yere asılacaktır.

(http://denizmevzuat.udhb.gov.tr/Turkce/um.aspx?Baslik=16 adresindeki UBAK mevzuat çizelgesi 55’inci sırada ulaşılabilir. Ayrıca, 2015 yılı Samsun Abidin Reis tekne kazası UBAK kaza araştırma kurulu kararında bu teçhizat kabul edilmektedir. SG “Ben Bir Amatör Denizciyim” sunumunda esas alınmaktadır.)

 

 

7-      31792... Mavi Kart: 2013-12 GATS Uygulama Yönetmeliği

26.09.2013, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

150 GT üzeri petrol tankerleri ile 400 GT üstü tüm gemiler GATS’a tabidir.

Bunun dışındaki türü her ne olursa olsun tüm gemiler Mavi Kart ile sıvı atıklarını verirler ve takip edilirler. Genelge tüm kara tesisleri hakkındaki usul ve esasları da düzenler.

Bu genelge 2872 no’lu Çevre Kanunu, Gemilerden Atık Alınması Yönetmeliği ile, MARPOL 73/78 sözleşmesi ve EC 200/59 direktifine göre hazırlanmıştır.

-Tesisler atık alım ve elektronik takip sistemini kurmakla yükümlüdür.

-“Gemiler” atıklarını bu tesislere vermek ve mavi karta işletmek zorundadır.

- Yurtdışından gelenler 48 saat içinde mavi kart edinirler.

- Sefer süreleri 3 saat ile sınırlı Dalış turizmi gemileri 7 günde bir atık vermek zorundadır.

- Kabotaj hattı gemileri ve liman içi sefer yapan yolcu gemileri 24 saatte bir atık bildirimi yaparlar. Liman içi seferleri 3 saat ile sınırlı olan tekneler 7 günde bir atık bildirimi yaparlar.

-31.12.2015’de tüm Türk denizlerinde, bayrağı her ne olursa olsun tüm gemilerde, liman ve tesislerinde uygulamaya girmiştir.

-Mavi kart sistemi bozulursa, Marpol Atık Bildirim Formu kullanılır, ek-IV (pissu) işlenir.

 

8- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK

İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2016/1)

(2016 yılı cari ceza rakamları)

 

 

 

 

ULUSLARARASI MEVZUAT

 

1-    UN/IMO-MARPOL 73/78

1 April 2004, RESOLUTION MEPC.115(51)

ships of 400 gross tonnage and above; and ships of less than 400 gross tonnage which are certified to carry more than 15 persons.....

Discharge of Sewage

Subject to the provisions of regulation 3 of this Annex, the discharge of sewage into the sea is prohibited, except when:

-          the ship is discharging comminuted and disinfected sewage using a system approved by the Administration in accordance with regulation 9.1.2 of this Annex at a distance of more than 3 nautical miles from the nearest land, or sewage which is not comminuted or disinfected at a distance of more than 12 nautical miles from the nearest land, provided that in any case, the sewage that has been stored in holding tanks shall not be discharged instantaneously but at a moderate rate when the ship is en route and proceeding at not less than 4 knots; the rate of discharge shall be approved by the Administration based upon standards developed by the Organization; or

a.        the ship has in operation an approved sewage treatment plant which has been certified by the Administration

b.      additionally, the effluent shall not produce visible floating solids nor cause discoloration of the surrounding water. 

 

!!!!! RESOLUTION MEPC.200(62) Adopted on 15 July 2011

 

IMO tarafından, MARPOL çerçevesinde PSSA (particularly sensitive sea areas) alanları tanımı yapıldı. (14 bölge var; örneğin Galapagos Adaları, Baltık Denizi, Batı Avrupa suları, Great Barrier Reefs ve Torres Geçidi, Kanarya Adaları, Florida Koyları, ve Akdeniz’de Kuzey-Batı Kıyıları ve Bonifacio Geçidi)

Bu alanlarda;

2018 itibariyle Yolcu Gemilerinin arıtılmamış atık deşarjı yasaklandı. (yeni gemiler için bu uygulama 2016’da başladı)

 

 

2    Bacelona Covention – Akdeniz’in Korunması Sözleşmesi

(Türkiye: 22 Temmuz 2002, 24854 sayılı Resmî Gazete)

-          Madde 5 (dumping from ships & aircraft): Akit Taraflar Akdeniz Alanı'nın gemilerden ve uçaklardan boşaltım veya denizde yakmadan kaynaklanan kirliliğini önlemek, azaltmak ve mümkün olan en üst düzeyde ortadan kaldırmak için tüm uygun önlemleri alacaklardır.

-          Madde 6 (pollution from ships): Akit Taraflar, Akdeniz Alanı'nın gemi atıklarından kaynaklanan kirliliğini önlemek, bu kirlilikle mücadele etmek ve bu kirliliği mümkün olan en üst düzeyde ortadan kaldırmak için ve bu tür kirliliğin kontrolüyle ilgili olarak uluslararası düzeyde genel olarak kabul edilen kuralların bu alanda etkin biçimde uygulanmasını güvence altına almak için, uluslararası hukuka uygun olan tüm önlemleri alacaklardır.

 

3         Atina Deklerasyonu COP15- 2008

Decision IG 17/9: Guidelines concerning pleasure craft activities and the protection of the marine environment in the Mediterranean  UNEP(DEPI)/MED IG.17/10 Annex V

 

Pleasure craft" means all kinds of craft, including yachts, used for the purpose of leisure, sport or recreational activities, be they privately owned or chartered, and using any type of propulsion system.

 

Oil, fuel, oily mixtures and oily wastes:

23. Annex I of MARPOL Convention prohibits all discharges of oil except in certain cases.

24. Users of pleasure craft should comply with MARPOL Annex I, under which the Mediterranean Sea is a special area where the discharge into the sea of fuel oil residues (sludge) and oily mixtures (bilge water) is strictly regulated.

 

Sewage (black water):

 

28. Users of pleasure craft should ensure that the craft complies with the applicable regulations of MARPOL Annex IV, which regulates discharge of sewage for ships of 400 gross tonnage and above, and for ships of less than 400 gross tonnage which are certified to carry more than 15 persons (crew and passengers).

 

29. Users of pleasure craft of less than 400 gross tonnage which are certified to carry less than 15 persons should ensure, irrespective of whether or not the craft is engaged on an international voyage, that the craft has a sewage retention system that can be emptied in port reception facilities. As an alternative the craft can be equipped with a portable toilet or portable holding tank that can be discharged on shore. (REMPEC/WG.27/6 )

 

30. For small craft into which portable toilets or portable holding tanks cannot fit, onshore toilets are to be used whenever possible and discharge of sewage should be avoided in shallow areas, low tidal-flushing areas and sensitive natural sites.

 

Grey water:

31. Users of pleasure craft should ensure that grey water, which is waste water from receptacles other than toilets, such as sinks and showers, do not contain substances that have or can have potential effects on the marine environment. They should, as far as possible, make use of bio-detergents.

 

32. Alternatively, users of pleasure craft should ensure that the craft is fitted with a tank dedicated to the collection of grey waters.

 

 

 

4        Avrupa Birliği mevzuatı

 

DIRECTIVE EC 94-25 (16 Haziran 1994)

on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member

States relating to recreational craft

 

Discharge prevention

Craft shall be constructed so as to prevent the accidental discharge of pollutants (oil, fuel, etc.)

overboard.

Craft fitted with toilets shall have either:

(a) holding tanks; or

(b) provision to fit holding tanks on a temporary basis in areas of use where the discharge of

human waste is restricted.

In addition, any through-the-hull pipes for human waste shall be fitted with valves which are

capable of being sealed shut.

 

 

 

DIRECTIVE 2013/53/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of 20 November 2013

on recreational craft and personal watercraft and repealing Directive 94/25/EC

 

‘recreational craft’ means any watercraft of any type, excluding personal watercraft, intended for sports and leisure purposes of hull length from 2,5 m to 24 m, regardless of the means of propulsion

 

(25) In order to contribute to the protection of the marine environment, it is appropriate to adopt a requirement imposing mandatory installation of holding tanks to watercraft fitted with toilets.

 

5.8. Discharge prevention and installations facilitating the delivery ashore of waste

Watercraft shall be constructed so as to prevent the accidental discharge of pollutants (oil, fuel, etc.) overboard.

Any toilet fitted in a recreational craft shall be connected solely to a holding tank system or water treatment system.

Recreational craft with installed holding tanks shall be fitted with a standard discharge connection to enable pipes of reception facilities to be connected with the recreational craft discharge pipeline.EN L 354/118 Official Journal of the European Union 28.12.2013

In addition, any through-the-hull pipes for human waste shall be fitted with valves which are capable of being secured in the closed position.

 

 

 

 

 

 

2000/59/EC SAYILI 27 KASIM 2000 TARİHLİ

GEMİLERİN ÜRETTİĞİ ATIKLAR VE YÜK ARTIKLARI İÇİN KULLANILAN LİMAN ATIK ALIM TESİSLERİ HAKKINDA AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ

Madde 6

Tebligat

1.                  En fazla 12 yolcu taşıma izni olan balıkçı gemisi veya gezi amaçlı tekneler dışındaki, Topluluk içindeki bir limana varmak için yola çıkan geminin kaptanı, Ek II’deki formu doğru ve tam olarak dolduracak ve aşağıdaki zaman zarfında, limanın bulunduğu Üye Devlet tarafından bu amaçla görevlendirilmiş mercie ya da kuruma bu bilgiyi tebliğ edecektir.

 

Madde 11

Yürütme

 

1.            Üye Devletler herhangi bir geminin Madde 7 ve 10’un hükümlerine uyduğunun doğrulanması için teftişe tabi tutulabilmesini ve bu şekilde yeterli sayıda teftiş yapılmasını sağlayacaktır.

2.            En fazla 12 yolcu taşıyabilme iznine sahip olan balıkçı gemileri ve gezi amaçlı tekneler ile ilgili teftişlerde:

(a)          teftiş edilecek gemilerin seçiminde, Üye Devletler aşağıdakilere özellikle dikkat edecektir:

— Madde 6’daki tebligat şartına riayet etmemiş gemiler;

— Madde 6’ya uygun şekilde kaptan tarafından verilen bilgilerin incelenmesinden, bu Direktifin hükümlerine uymadığı anlaşılan gemiler;

(b)          bu teftiş uygun durumlarda 95/21/EC sayılı Direktif çerçevesinde gerçekleştirilebilir; teftişlerin çerçevesi ne olursa olsun, direktifte belirtilen teftiş şartının % 25’i uygulanacaktır;

(c)          ilgili merciin yapılan teftişin sonuçlarından tatmin olmaması halinde, geminin ürettiği atıkları ve yük artıklarını Madde 7 ve 10’a uygun şekilde bir liman atık alım tesisine teslim etmeden limanı terk etmemesini sağlayacaktır;

(d)          geminin Madde 7 ve 10’un şartlarına riayet etmeksizin denize açıldığının kesin olarak ispatlanması halinde, bir sonraki varış limanının yetkili mercii durumdan haberdar edilecek ve Madde 13’te belirtilen cezaların uygulanmasına halel gelmeksizin, Madde 6’ya uygun şekilde verilen bilgilerin doğruluğu gibi geminin bu Direktife uygunluğu ile ilgili faktörler daha ayrıntılı biçimde incelenene kadar geminin bu limanı terk etmesine izin verilmeyecektir.

3.            Üye Devletler bu Direktifin şartlarına uygunluğu teminen, en fazla 12 yolcu taşıma izni olan balıkçı gemileri ve gezi amaçlı tekneler için, gerekli olduğu ölçüde, kontrol işlemleri oluşturacaktır.

 

36 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page